สยจ.ขอนแก่น รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายฯ

19 ส.ค. 2562 14:34 น. 76 ครั้ง

         เมืิ่อวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายทวีศักดิ์ สารทรัพย์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น รับเชิญเป็นวิทยากร ให้ความรู้ “โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและงานยุติธรรมชุมชนให้กับบุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๒” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด