สยจ.ขอนแก่น ลงพืนที่แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ณ อำเภอภูเวียง และอำเภอชุมแพ

19 ส.ค. 2562 14:39 น. 50 ครั้ง

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๓๐ น. นายทวีศักดิ์ สารทรัพย์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ยุติธรรม ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงจากผู้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือกองทุนยุติธรรมเพิ่มเติม เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์กองทุนยุติธรรม ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ดังต่อไปนี้

๑. ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น กรณีขอรับความช่วยเหลือในการดำเนินคดี จำนวน ๑ ราย

๒. ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กรณีขอรับความช่วยเหลือในการดำเนินคดี จำนวน ๑ ราย      

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด