สยจ.ตาก รับยื่นคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมเป็นค่าจ้างทนายความในชั้นบังคับคดีและให้คำปรึกษาทางกฏหมายกรณีเกี่ยวกับที่ดิน

19 ส.ค. 2562 17:01 น. 127 ครั้ง

      เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก โดยนายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร ยุติธรรมจังหวัดตาก มอบหมายให้นิติกร กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้เข้ารับบริการ ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า) ชั้น ๒ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ดังนี้

      ๑.รับยื่นคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมเป็นค่าจ้างทนายความในชั้นบังคับคดี จำนวน ๑ ราย

      ๒.ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกรณีเกี่ยวกับที่ดิน จำนวน ๑ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด