นิติวิทย์ฯ ร่วมการสัมมนาระหว่าง ๖ หน่วยงาน เพื่อสร้างเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายในตลาดทุน

19 ส.ค. 2562 18:43 น. 150 ครั้ง

          วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ส่งทีมเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่าง 6 หน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้บังคับใช้กฎหมายในตลาดทุน โดยมี 5 หน่วยงานเกี่ยวข้อง ประกอบด้วยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (สนว.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน และเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานระหว่างกัน

          ในการนี้ พันตำรวจโท ไพศิษฎ์  สังคหะพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีเปิดการสัมมนาและรับฟังข้อมูลของ ก.ล.ต. และมีนางสุธิดา สุวรรณรังษี ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นผู้แทนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในการนำเสนอข้อมูลในภาพสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากกลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) ผู้แทนจากกลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ และผู้แทนกลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด