นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๒/๒๕๖๒ ณ จังหวัดสมุทรสาคร และ จังหวัดสมุทรสงคราม

20 ส.ค. 2562 11:50 น. 474 ครั้ง

          ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ เขตตรวจราชการที่ ๔ ณ จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงคราม มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปส. ภาค ๗ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกัน บำบัด และปรามปรามยาเสพติดในพื้นที่ โดยสำนักงาน ปปส. ภาค ๗ ได้นำเสนอสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด
ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมได้ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปส.ภาค ๗

          จากนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ณ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม เพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์และนโยบายกระทรวงยุติธรรม ตัวชี้วัดของหน่วยงาน การขับเคลื่อนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานยุติธรรม (กพยจ.) ศูนย์ยุติธรรมชุมชน การใช้งานระบบ DXC การอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน การสร้างการรับรู้ การบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ติดตามการดำเนินงานตามแผนและการเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด