นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติภายใต้หัวข้อ “การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” ปี ๒๕๖๒

21 ส.ค. 2562 09:05 น. 159 ครั้ง

                วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ พันตำรวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติภายใต้หัวข้อ “การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” ปี ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” ปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดเวที ให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ได้ร่วมกันดำเนินโครงการและกิจกรรมภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ผลการดำเนินงาน แนวทางการพัฒนา รวมถึงปัญหาและอุปสรรค เพื่อทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การจัดสัมมนาฯ ครั้งนี้ จะนำมาซึ่งแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. หน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้กำหนดเป้าหมาย สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ดังกล่าว คือ การเพิ่มขึ้นของคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) โดยในปี ๒๕๖๔ นี้ ตั้งเป้าหมายไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด