นิติวิทย์ฯ จัดโครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านกระบวนการยุติธรรมและนิติวิทยาศาสตร์ (โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์) ณ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี

21 ส.ค. 2562 10:01 น. 101 ครั้ง

วันที่ 20 สิงหาคม ๒๕๖๒ พันตำรวจโทหญิง อัมพิกา ลีลาพจนาพร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านกระบวนการยุติธรรมและนิติวิทยาศาสตร์ (โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์) โดยมี นายแพทย์สุรณรงค์ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกองนิติวิทยาศาสตร์บริการ และ นางสุธิดา สุวรรณรังษี ผู้อำนวยการ กองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรนำกิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและนิติวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี

          โครงการดังกล่าวฯ มีการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ภัยผู้หญิง โดย พันตำรวจเอก โชติวิเชียร วิเชียรโชติ ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยผู้หญิง และฐานกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ ฐานการสาธิตการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ฐานสาธิตการตรวจการพิสูจน์พยานเอกสาร และฐานสาธิตการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผม และกิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและนิติวิทยาศาสตร์

          การจัดโครงการฯ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการยุติธรรม และนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกและสร้างวินัยแก่ตนเอง ในการป้องกันตนเองจากภัยของสังคมและการรู้เท่าทันผลเสียจากปัญหายาเสพติด และการทุจริตคอรัปชั่น ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ต่อกลุ่มเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย

      

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด