• Slide 0

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 17 จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 17 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์และนโยบายกระทรวงยุติธรรม ตัวชี้วัดของหน่วยงาน การขับเคลื่อนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานยุติธรรม (กพยจ.) ศูนย์ยุติธรรมชุมชน การใช้งานระบบ DXC การอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน การสร้างการรับรู้ การบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ติดตามการดำเนินตามแผนและการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่

ขอขอบคุณหน่วยงานในพื้นที่ที่อำนวยการตรวจราชการ และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ลงวันที่ 16 ส.ค. 2562 12:18 น.

จำนวนผู้อ่าน 183 คน