• Slide 0

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 พันตำรวจเอกสุชาติ วงศ์อนันต์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดระนอง

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 พันตำรวจเอกสุชาติ วงศ์อนันต์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดระนอง โดยได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมโกมาซุม ศาลากลางจังหวัดระนอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามที่ได้สั่งการในรอบที่ผ่านมา โดยเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านระดมแนวคิดในการทำงาน แนวทางพัฒนางาน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทให้การปฏิบัติงานมากขึ้น และในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ได้ลงพื้นที่ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง โดยให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการต่อไป

ลงวันที่ 16 ส.ค. 2562 14:18 น.

จำนวนผู้อ่าน 179 คน