• Slide 0

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงคราม

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงคราม มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปส. ภาค 7 เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกัน บำบัด และปรามปรามยาเสพติดในพื้นที่ โดยสำนักงาน ปปส. ภาค 7 ได้นำเสนอสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมได้ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปส.ภาค 7

จากนั้นมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ณ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม เพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์และนโยบายกระทรวงยุติธรรม ตัวชี้วัดของหน่วยงาน การขับเคลื่อนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานยุติธรรม (กพยจ.) ศูนย์ยุติธรรมชุมชน การใช้งานระบบ DXC การอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน การสร้างการรับรู้ การบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ติดตามการดำเนินงานตามแผนและการเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่

ขอขอบคุณทุกหน่วยงานในพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกในการตรวจราชการ และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

ลงวันที่ 19 ส.ค. 2562 13:19 น.

จำนวนผู้อ่าน 201 คน