ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เขตตรวจราชการที่ ๔ จังหวัดสมุทรสงคราม

21 ส.ค. 2562 13:52 น. 83 ครั้ง

ในวันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เขตตรวจราชการที่ ๔ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ณ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม ตัวชี้วัดของหน่วยงาน การพัฒนาระบบจำแนกผู้กระทำผิด การพัฒนาระบบแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การดำเนินงานศูนย์ CARE การใช้ระบบ DXC และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จากนั้น เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม ตัวชี้วัดหน่วยงาน การเร่งรัดผลักดันทรัพย์สิน การใช้ EM กับผู้ถูกคุมประพฤติ การใช้ระบบ DXC และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับ นายธนกฤต เชาว์นิธิ เจ้าของสถานประกอบการ “อู่เพื่อนยนต์” ที่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โดยรับผู้ถูกคุมประพฤติเข้าทำงานภายใต้โครงการ “ศูนย์แคร์”

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด