"กระทรวงยุติธรรม" พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน ตาม พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรมฯ

21 ส.ค. 2562 14:39 น. 110 ครั้ง

 

ในวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนยุติธรรม อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น ๒๒ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานคร และที่เกินอำนาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด คณะที่ ๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือเสนอคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานครฯ คณะที่ ๑ โดยมีคำขอรับความช่วยเหลือเสนอฯ จำนวน ๑๐ ราย ๑๗ เรื่อง ทั้งนี้ เป็นคำขอรับการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี จำนวน ๖ ราย ๑๓ เรื่อง โดยผลการพิจารณา อนุมัติ จำนวน ๒ เรื่อง ไม่อนุมัติ จำนวน ๑๑ เรื่อง คำขอรับความช่วยเหลือปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย จำนวน ๔ ราย ๔ เรื่อง โดยพิจารณาอนุมัติ จำนวน ๑ เรื่อง ไม่อนุมัติ จำนวน ๑ เรื่อง และยุติคำขอ จำนวน ๒ เรื่อง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ. ๒๕๕๙

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด