กระทรวงยุติธรรม พิจารณาอนุมัติการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

21 ส.ค. 2562 14:39 น. 378 ครั้ง

 

               ในวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ข้าราชการกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยมีนางสาวฉวีวรรณ แสนทวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมฯ เพื่อพิจารณาการจัดสรรสัดส่วนเงินคงเหลือ การให้สินเชื่อเพื่อการเคหะสงเคราะห์แก่ข้าราชการกระทรวงยุติธรรม โดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามบัญชีรายชื่อ และการขอยกเลิกการใช้สิทธิสวัสดิการเงินกู้ฯ (ตามบัญชีรายชื่อ)
               ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติจัดสรรวงเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการกระทรวงยุติธรรม จำนวน ๕๓ ราย รวมวงเงิน ๘๑,๒๖๖,๗๒๐ บาท

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด