นิติวิทย์ฯ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลคนนิรนาม ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

21 ส.ค. 2562 14:52 น. 117 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม และกลุ่มนิติเวชคลินิก กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อจัดเก็บข้อมูลทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ของคนนิรนาม โดยมีการจัดเก็บประวัติ ข้อมูลภาพ รูปพรรณสัณฐาน แผลเป็น ตำหนิ รอยสัก ข้อมูลทางการแพทย์ ลักษณะพิเศษ สารพันธุกรรม และลายพิมพ์นิ้วมือของคนนิรนาม ทั้งสิ้น ๑๙๔ ราย เพื่อเป็นการพิสูจน์บุคคล ติดตามหาญาติ และเพื่อให้คนนิรนามเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของรัฐต่อไป

โดยในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายโกมล พรมเพ็ง รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และร้อยตำรวจเอกหญิงรัชดาภรณ์ มรม่วง ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม ได้เข้าร่วมการประชุมหารือการดำเนินงานด้านการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของคนไร้ที่พึ่งในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง และบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนจากยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก นายอำเภอวังทอง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วม ภายหลังการหารือได้มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานการเก็บข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ของเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยมีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานด้วย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด