กระทรวงยุติธรรมจัดโครงการสื่อสรรค์สร้างสังคมสมานฉันท์ เผยแพร่งานยุติธรรมผ่านคลิปวีดีโอสู่สังคม

21 ส.ค. 2562 17:55 น. 122 ครั้ง

        ในวันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพเทพมหานคร พันตำรวจโทพงษ์ธร ธัญญสิริ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ สื่อสรรค์สร้างสังคมสมานฉันท์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ให้ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และถ่ายทอดเรื่องราวทัศนคติตลอดจนมุมมอง ด้านเสริมสร้างความสมานฉันท์ผ่านการประกวดคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ โดยมี นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งหมด ๑๗ ทีม เข้าร่วมฯ

โอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ร่วมมอบรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ภายใต้หัวข้อ "ยุติธรรมชุมชน " โดยรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ จากโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ได้รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จากโรงเรียนปากคาดพิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ ได้รับเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จากโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
พร้อมเกียรติบัตรและโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

รวมทั้งกล่าวใจความตอนหนึ่งว่า เด็กและเยาวชน เป็นคนรุ่นใหม่ที่ช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมให้ความยุติธรรมเกิดเป็นรูปธรรมขึ้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับทั้งเด็กและเยาวชน ครู รวมถึงโรงเรียน และยังเป็นการบอกต่อถึงกิจกรรมดีดีที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชน ในการให้ความรู้ที่ถูกต้องในการรับข้อมูลข่าวสาร อีกทั้งสามารถนำผลงานของเด็กและเยาวชนไปเผยแพร่เพื่อส่งเสริมการรับรู้และรับทราบงานด้านกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้วยสันติวิธีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด