นิติวิทย์ฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการอำนวยความเป็นธรรมคืนสิทธิ สร้างโอกาส (ตรวจ DNA พิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฎร) "เชียงราย DNA" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

22 ส.ค. 2562 15:38 น. 114 ครั้ง

วันอังคาร ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการอำนวยความเป็นธรรมคืนสิทธิ สร้างโอกาส (ตรวจ DNA พิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฎร) "เชียงราย DNA" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตามโครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ในครั้งนี้มีบุคคลขอรับการตรวจจำนวน ๓๖๓ คน ประกอบด้วยบุคคลตกหล่นจำนวน ๒๑๐ คน และบุคคลอ้างอิงจำนวน ๑๕๓ คน เพื่อเข้ารับการตรวจพิสูจน์ DNA ในวันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ นี้ ในการนี้ที่ประชุมได้รับทราบแนวทาง ขั้นตอน วิธีการตรวจพิสูจน์ DNA และรับทราบปัญหาอุปสรรคจากอำเภอและภาคประชาชน โดยมี ปลัดอำเภอที่รับผิดชอบงานทะเบียนราษฎร,ผู้แทนจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ผู้แทนภาคประชาชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด