นิติวิทย์ฯ จัดการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัด “โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งสภาวิชาชีพนิติวิทยาศาสตร์จากผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์”

22 ส.ค. 2562 15:40 น. 138 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
พันตำรวจโท วรรณพงศ์  คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะทำงานคณะทำงานขับเคลื่อนให้สาขานิติวิทยาศาสตร์เป็นวิชาชีพตามกฎหมาย ประกอบด้วย พันตำรวจโท ไพศิษฎ์  สังคหะพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์  ไวยวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์  พรหมวิกร นางสาวแพรว  ศุภจริยาวัตร และนางสาวพิณผกา  สุคชเดช และผู้แทนจากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำนวน ๓ ท่าน ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัด “โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งสภาวิชาชีพนิติวิทยาศาสตร์จากผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์”  ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการฯ เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานวิชาชีพและส่งเสริมการพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด