นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลระเบิดอาเซียนของสมาคมเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งเอเชีย (Asian Forensic Science Network : AFSN)

22 ส.ค. 2562 15:43 น. 155 ครั้ง

พันตำรวจโทหญิง อัมพิกา  ลีลาพจนาพร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติวิทยาศาสตร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ และคณะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลระเบิดอาเซียนของสมาคมเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งเอเชีย (Asian Forensic Science Network : AFSN) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูลความรู้การตรวจพิสูจน์ระเบิดซึ่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพหลักในโครงการจัดทำฐานข้อมูลระเบิดอาเซียน ซึ่งขณะนี้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้มีการพัฒนาระบบปฏิบัติการ Software อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการพัฒนาอบรมความรู้การจัดทำฐานข้อมูลระเบิดอาเซียนแก่สมาชิกของเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกลุ่มงานต้องไปให้ความรู้และสาธิตขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้การตรวจพิสูจน์ระเบิด สำหรับหน่วยงานตรวจพิสูจน์ในอาเซียน ทั้งนี้การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเตรียมพร้อมของบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในการเป็นเจ้าภาพหลักการจัดโครงการจัดทำฐานข้อมูลระเบิดอาเซียน พร้อมกำหนดทิศทางและแผนการดำเนินงานเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด