ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เขตตรวจราชการที่ ๕ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

22 ส.ค. 2562 15:56 น. 123 ครั้ง

          เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะ เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เขตตรวจราชการที่ ๕ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวคิด และกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

          จากนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับฟังสภาพปัญหาในพื้นที่ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด