ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชน

22 ส.ค. 2562 16:06 น. 142 ครั้ง

          เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชน จำนวน ๒ ศูนย์

      ๑. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้ประชุมหารือร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย และคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลมะขามเตี้ย

      ๒. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้ประชุมหารือร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท และคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าอุแท

     ในการนี้ ได้มอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตามภารกิจ ๕ ด้าน ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน พร้อมทั้ง รับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ทั้งนี้ ได้แนะนำให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และศูนย์ยุติธรรมชุมชน รวบรวมสภาพปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัญหายาเสพติดในเด็ก เยาวชน และปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด