นิติวิทย์ฯ จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการตรวจพิสูจน์

23 ส.ค. 2562 17:25 น. 157 ครั้ง

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กลุ่มมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการตรวจพิสูจน์ โดยมี พันตำรวจโท วรรณพงษ์  คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้เข้าประชุมประกอบด้วย พันตำรวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง หัวหน้ากลุ่ม ผู้จัดการด้านคุณภาพ (QM) และผู้จัดการด้านวิชาการ (TM) โดยมีรองศาสตราจารย์บรรจง ปิยธำรง และคณะ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้นำเสนอผลการวิเคราะห์ ปัญหา และความต้องการของการใช้ระบบดังกล่าวของกลุ่มงานภายในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในอนาคต

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด