ป.ป.ส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครั้งที่ 3/2562

26 ส.ค. 2562 16:13 น. 157 ครั้ง

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครั้งที่ 3/2562
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กองบัญชาการกองทัพไทย กอ.รมน. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครองกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงาน ป.ป.ส. จำนวน 40 คน ร่วมประชุมฯวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลในภาพรวมหลังการออกติดตามทั้ง 10 ครั้ง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ได้จากข้อค้นพบ ปัญหาอุปสรรคของการไปตรวจติดตามให้เห็นผลเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งกำหนดประเด็นปัญหาอุปสรรคเชิงนโยบาย ที่นำเสนอต่อผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ผอ.ศอ.ปส.) ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ สำนักงาน ป.ป.ส.

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ