• Slide 0

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ณ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม ตัวชี้วัดของหน่วยงาน การพัฒนาระบบจำแนกผู้กระทำผิด การพัฒนาระบบแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด และการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การดำเนินงานศูนย์ CARE การใช้ระบบ DXC และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

จากนั้นเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม ตัวชี้วัดหน่วยงาน การเร่งรัดผลักดันทรัพย์สิน การใช้ EM กับผู้ถูกคุมประพฤติ การใช้ระบบ DXC และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมได้มอบประกาศนียบัตรให้กับ นายธนกฤต เชาว์นิธิ เจ้าของสถานประกอบการ “อู่เพื่อนยนต์” ที่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โดยรับผู้ถูกคุมประพฤติเข้าทำงานภายใต้โครงการ “ศูนย์แคร์”

ลงวันที่ 20 ส.ค. 2562 10:17 น.

จำนวนผู้อ่าน 224 คน