• Slide 0

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดสมุทรสงคราม โดยตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรรมการฯ และรับฟังผลการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน พบว่า ผลการดำเนินงานมีความโดดเด่นด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท และการป้องกันปัญหาในพื้นที่ร่วมกับชุมชนในการสร้างการรับรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ อำนวยความยุติธรรมในพื้นที่ สร้างความผาสุกให้กับชุมชน

ขอขอบคุณทุกหน่วยงานในพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกในการตรวจราชการ และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ลงวันที่ 21 ส.ค. 2562 10:21 น.

จำนวนผู้อ่าน 231 คน