• Slide 0

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 5 จังหวัดสุราษฎ์ร์ธานี

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 5 จังหวัดสุราษฎ์ร์ธานี โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวคิด และกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

จากนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับฟังสภาพปัญหาในพื้นที่ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ลงวันที่ 21 ส.ค. 2562 10:23 น.

จำนวนผู้อ่าน 224 คน