• Slide 0

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2 ศูนย์

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2 ศูนย์


1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้ประชุมหารือร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย และคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลมะขามเตี้ย


2. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้ประชุมหารือร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท และคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าอุแท


ในการนี้ ได้มอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานจองศูนย์ยุติธรรมชุมชนตามภารกิจ 5 ด้าน ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน พร้อมทั้ง รับทราบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ทั้งนี้ ได้แนะนำให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และศูนย์ยุติธรรมชุมชน รวบรวมสภาพปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัญหายาเสพติดในเด็ก เยาวชน และปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่

ลงวันที่ 21 ส.ค. 2562 10:31 น.

จำนวนผู้อ่าน 242 คน