• Slide 0

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดสมุทรสาคร โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อติดตามการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์และนโยบายกระทรวงยุติธรรม ตัวชี้วัดของหน่วยงาน การขับเคลื่อนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานยุติธรรม (กพยจ.) ศูนย์ยุติธรรมชุมชน การใช้งานระบบ DXC การอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน การสร้างการรับรู้ การบูรณาการงานร่วมกันหน่วยงานอื่นๆ ติดตามการดำเนินงานตามแผนและการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่

ขอขอบคุณหน่วยงานในพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกในการตรวจราชการ และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ลงวันที่ 22 ส.ค. 2562 10:31 น.

จำนวนผู้อ่าน 256 คน