• Slide 0
  • Slide 1

แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมเชิดชูบุคคลที่กระทำความดีต่างๆ ในสังคม ชมรมต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม

แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมเชิดชูบุคคลที่กระทำความดีต่างๆ ในสังคม ชมรมต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม 

“ชมรมฯ ร่วมเชิดชูคนดี” ตามมติที่ประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2/2562 (ประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการชมรมฯ ได้มีความเห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริม ปลูกและปลุกจิตสำนึกในการทำความดี และส่งเสริมเชิดชูผู้ที่กระทำความดีต่างๆ ในสังคม จึงเห็นควรให้มีกิจกรรมเชิดชูคนดี โดยให้มีการพิจารณามอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลผู้กระทำความดีในสังคม ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ผู้มีคุณสมบัติอันสามารถเสนอชื่อเข้ารับการรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูคนดี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 28 ส.ค. 2562 16:32 น.

จำนวนผู้อ่าน 133 คน