รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

29 ส.ค. 2562 16:17 น. 130 ครั้ง

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีรัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสามารถ เจนชัยจิตวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะทำงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม พร้อมรับฟังรายงานการปฏิบัติงานของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมพินิจ 1 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ชั้น 5 อาคาราชบุรีดิเรกฤทธ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดี (1) นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีฯ (3) ตลอดจนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ให้การต้อนรับ โอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะได้เยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ฝีมือเด็กและเยาวชน (DJOP Center) ตลอดจนชมการสาธิตการประดับลายเครื่องเซรามิก และชิมกาแฟฝีมือเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 2 ราชบุรี ที่ชนะเลิศการแข่งขันชงกาแฟ หรือบาริสต้า ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา
ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พึงพอใจกับการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของกรมพินิจฯ มาก มีสถิติการดำเนินงานที่ดี โดยเน้นย้ำให้เอาใจใส่เรื่องครอบครัวของเด็กและเยาวชน การสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดและการก่ออาชญากรรม รวมทั้งให้ความสำคัญเรื่องการประกอบอาชีพของเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยตัวเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ และแสดงความยินดีที่จำนวนเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดมีจำนวนลดลง และขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีกำลังใจ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด