ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ตรวจราชการ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของกระทรวงยุติธรรม เพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน

3 ก.ย. 2562 11:15 น. 119 ครั้ง

 

         ในวันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ เขตตรวจราชการที่ ๔ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมโดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมฯ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์และนโยบายกระทรวงยุติธรรม ตัวชี้วัดของหน่วยงาน การขับเคลื่อนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานยุติธรรม (กพยจ.) ศูนย์ยุติธรรมชุมชน การใช้งานระบบ DXC การอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน การสร้างการรับรู้ การบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ติดตามการดำเนินงานตามแผนและการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด