หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๒ เขตตรวจราชการที่ ๖ จังหวัดกระบี่

3 ก.ย. 2562 11:19 น. 63 ครั้ง

           ในวันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ พันตำรวจเอกสุชาติ วงศ์อนันต์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๒ เขตตรวจราชการที่ ๖ จังหวัดกระบี่ โดยได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังเก่า) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามที่ได้สั่งการในรอบที่ผ่านมา โดยเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยร่วมกันระดมความคิดในการทำงาน แนวทางพัฒนางาน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทให้การปฏิบัติงานมากขึ้น และให้คำแนะนำพร้อมให้ขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติราชการต่อไปด้วย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด