สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรม “ขยะแลกไข่ ใส่ใจลดโลกร้อน” ตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

3 ก.ย. 2562 17:34 น. 187 ครั้ง

          ในวันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณชั้น ๒ หน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ กระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรม “ขยะแลกไข่ ใส่ใจลดโลกร้อน” เพื่อรณรงค์และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงปัญหาซึ่งเกิดจากขยะพลาสติก โดยมีข้าราชการ พนักงาน และผู้ที่สนใจนำขวดพลาสติก และกระป๋องอลูมิเนียม มาแลกไข่ไก่ปลอดสารพิษ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รวมทั้งเป็นไปตามประกาศเจตนารมณ์ ร่วมลด คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟมบรรจุอาหาร ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรม “ขยะแลกไข่ ใส่ใจลดโลกร้อน” ด้วย

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด