กระทรวงยุติธรรม ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เพื่อสร้างพลังในการก้าวข้ามภาวะวิกฤต ในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

3 ก.ย. 2562 17:59 น. 111 ครั้ง

            ในวันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสํานักงาน ก.พ.ร. อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๙ ศูนย์ราชการอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การแบ่งปันประสบการณ์เพื่อสร้างพลังในการก้าวข้ามภาวะวิกฤต” ภายใต้ “โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่” โดยมี นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ที่สำเร็จจากโครงการไปแล้ว จากรุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๑๑ จำนวน ๗๕ คน เข้าร่วมฯ เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นข้าราชการที่เก่งและดี และเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะทั้งในด้านการเป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนา/วางแผน (Developer & Planner) และนักปฏิบัติ (Operator) รวมทั้งมีความพร้อมในการริเริ่มและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารภาครัฐของไทยต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด