• Slide 0

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายเรืองศักดิ์ สุวารี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายเรืองศักดิ์ สุวารี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ดังนี้
1. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสังเกตการณ์ การขายทอดตลาดทรัพย์สินในพื้นที่
2. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการปรับปรุงสำนักงานและห้องประชุมใหม่ เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณจากจังหวัด
3. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง เพื่อรับฟังการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย “กำลังภาคประชาชน” และหน่วยงานราชการช่วยส่งเสริมของ ปปส.ภาค 3 ด้วยกระบวนการสร้างผู้นำ, กลไกการเฝ้าระวังด้วยชุมชน ได้แก่ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และการค้นหาผู้ติดยาเสพติด ซึ่งช่วยลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่

จากนั้น ได้มีพิธีมอบอุปกรณ์กีฬาและชุดตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะ ให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ / เยี่ยมการปล่อยแถวปฏิบัติหน้าที่ของ ชรบ. / เยี่ยมการฝึกอบรมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร (ชรบ.น้อย) /และเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดสกัด/จุดตรวจ 3 จุด ได้แก่ ป้อมบุญมา, ป้อมวิสุทธิ์ และป้อมซอยบันเทิง

ขอขอบคุณหน่วยงานในพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกในการตรวจราชการและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

ลงวันที่ 22 ส.ค. 2562 13:31 น.

จำนวนผู้อ่าน 78 คน