• Slide 0

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 5 อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎ์ร์ธานี

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 5 อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎ์ร์ธานี โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุม 1 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวคิด และกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมทั้ง ได้เดินตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายในอาคารบูรณาการ ได้แก่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สำนักงานคุมประพฤติ สถานพินิจฯ และบังคับคดี อีกทั้งได้ ร่วมโครงการหิ้วชั้นปันแกงแหลงเกาะหมุย no plastic no foam

จากนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอเกาะสมุย และได้เดินทางลงพื้นที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย โดยได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในการนี้ได้มอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตามภารกิจ 5 ด้าน ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน พร้อมทั้ง รับทราบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ได้แนะนำให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย และศูนย์ยุติธรรมชุมชน รวบรวมสภาพปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ลงวันที่ 22 ส.ค. 2562 13:35 น.

จำนวนผู้อ่าน 70 คน