• Slide 0

วันที่27สิงหาคม2562 นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 จังหวัดชุมพร

วันที่27สิงหาคม2562 นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 จังหวัดชุมพร โดยได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชุมพร จำนวน 8 หน่วยงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม

ลงวันที่ 27 ส.ค. 2562 13:47 น.

จำนวนผู้อ่าน 66 คน