• Slide 0

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 13 จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 13 จังหวัดสุรินทร์ โดยได้ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ เรือนจำอำเภอรัตนบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรีและสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี

 

ลงวันที่ 27 ส.ค. 2562 13:49 น.

จำนวนผู้อ่าน 67 คน