• Slide 0

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 13 จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 13 จังหวัดสุรินทร์ โดยได้ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ อาคารบูรณาการจังหวัดสุรินทร์

ลงวันที่ 28 ส.ค. 2562 14:16 น.

จำนวนผู้อ่าน 72 คน