• Slide 0

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 13 จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจราชการที่ 13 จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสากรรมเขาพริก พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจของทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จากนั้นเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังตามโครงการกำลังใจในพระดำริ

ลงวันที่ 30 ส.ค. 2562 14:20 น.

จำนวนผู้อ่าน 69 คน