• Slide 0

วันที่ 2 กันยายน 2562 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 2 กันยายน 2562 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติรรม ณ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์และนโยบายกระทรวงยุติธรรม ตัวชี้วัดของหน่วยงาน การขับเคลื่อนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานยุติธรรม (กพยจ.) ศูนย์ยุติธรรมชุมชน การใช้งานระบบ DXC การอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน การสร้างการรับรู้ การบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ติดตามการดำเนินงานตามแผนและการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่

ขอขอบคุณหน่วยงานในพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกในการตรวจราชการ และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ลงวันที่ 2 ก.ย. 2562 14:25 น.

จำนวนผู้อ่าน 99 คน