• Slide 0

วันที่ 2 กันยายน 2562 พันตำรวจเอกสุชาติ วงศ์อนันต์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดกระบี่

วันที่ 2 กันยายน 2562 พันตำรวจเอกสุชาติ วงศ์อนันต์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดกระบี่ โดยได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังเก่า) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามที่ได้สั่งการในรอบที่ผ่านมา โดยเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยร่วมกันระดมความคิดในการทำงาน แนวทางพัฒนางาน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทให้การปฏิบัติงานมากขึ้น และให้คำแนะนำพร้อมขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติราชการต่อไปด้วย

ลงวันที่ 2 ก.ย. 2562 14:30 น.

จำนวนผู้อ่าน 78 คน