• Slide 0

วันที่ 3 กันยายน 2562 พันตำรวจเอกสุชาติ วงศ์อนันต์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดพังงา

วันที่ 3 กันยายน 2562 พันตำรวจเอกสุชาติ วงศ์อนันต์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดพังงา โดยได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ เรือนจำจังหวัดพังงา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามที่ได้สั่งการในรอบที่ผ่านมา โดยเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยร่วมกันระดมความคิดในการทำงาน แนวทางพัฒนางาน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทให้การปฏิบัติงานมากขึ้น และให้คำแนะนำพร้อมขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติราชการ

ลงวันที่ 3 ก.ย. 2562 14:32 น.

จำนวนผู้อ่าน 132 คน