• Slide 0

วันที่ 3 กันยายน 2562 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี

วันที่ 3 กันยายน 2562 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์และนโยบายกระทรวงยุติธรรม ตัวชี้วัดหน่วยงาน ติดตามการดำเนินงานตามแผนและการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ยังได้กำชับให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนด้วยจิตบริการ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อกระทรวงยุติธรรม จากนั้นเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อำเภอแก่นกระจาน และรับฟังผลการปฏิบัติงานของศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง และโครงการกำลังใจในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พบว่า มีการฝึกวิชาชีพทางเกษตรกรรมที่หลากหลายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งการเรียนรู้ การทำบ้านดิน การทำอุปกรณ์ใช้สอยจากวัสดุใกล้ตัว เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยของผู้ต้องขังกลับสู่ชุมชนให้สามารถอยู่ในชุมชน และมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงตนเองได้ ไม่เป็นภาระกับผู้อื่น และไม่หวนมากระทำผิดซ้ำอีก

ขอขอบคุณทุกหน่วยงานในพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกในการตรวจราชการ และให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ลงวันที่ 3 ก.ย. 2562 14:38 น.

จำนวนผู้อ่าน 114 คน