รมว.ยุติธรรม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

4 ก.ย. 2562 15:35 น. 235 ครั้ง

          ในวันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่กระทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการ “องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข” (Knowledge And Experience To Happiness) โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมงานฯ ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๒๕๙ คน และภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมการเสวนา ในหัวข้อ “สานสายใย จากใจถึงใจ กระทรวงยุติธรรม” เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จากอดีตเป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม อาทิ นายพิษณุโรจน์ พลับรู้การ และนางชูจิรา กองแก้ว ซึ่งเป็นอดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายพงษ์ภัฏ เรียงเครือ อดีตที่ปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมายมหาชน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รวมถึง นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และโฆษกกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นผู้เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ อีกด้วย

         โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของราชการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจ เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน เกิดความรัก ความผูกพันในองค์กร รวมทั้งเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่หน่วยงานจะต้องให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในกระทรวงยุติธรรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ปัญหาส่วนตัว ทำให้เกิดขวัญ กำลังใจ เกิดความรักผูกพันต่อองค์กร สามารถเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด