หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต

5 ก.ย. 2562 09:23 น. 118 ครั้ง

เมื่อวันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙๐๐น. ณ  เรือนจำจังหวัดภูเก็ต พันตำรวจเอก สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๒ เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดภูเก็ต โดยได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการในรอบที่ผ่านมา ทั้งนี้ ได้เสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยร่วมกันระดมความคิดในการทำงาน แนวทางในการพัฒนางาน โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด