นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน

5 ก.ย. 2562 09:26 น. 150 ครั้ง

      เมื่อวันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ได้ลงพื้นที่ไปตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๒ เขตตรวจราชการที่ ๔ จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์และนโยบายของกระทรวงยุติธรรม ตัวชี้วัดของหน่วยงาน การขับเคลื่อนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานยุติธรรม (กพยจ.) ศูนย์ยุติธรรมชุมชน การใช้งานระบบ DXC การอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน การสร้างการรับรู้ และการบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงติดตามการดำเนินงานตามแผนและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี เรือนจำกลางเพชรบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมฯ ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี  

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด