นิติวิทย์ฯ จัดการประชุมเพื่อร่วมกันทบทวนและปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นการธำรงรักษาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์

5 ก.ย. 2562 16:54 น. 130 ครั้ง

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ กลุ่มมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมคุณภาพ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ พรหมวิกร หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์  เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการกอง หัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อร่วมกันทบทวนและปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจ            และความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นการธำรงรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องสอดคล้องตามข้อกําหนด ISO 9001:2015 ISO/IEC 17025:2017 ISO/IEC 17020:2012 และราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด