นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมโครงการจัดงาน “องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (Knowledge and Experience to Happpiness 2019)

5 ก.ย. 2562 16:59 น. 121 ครั้ง

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (Knowledge and Experience to Happpiness 2019) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจโท วรรณพงษ์  คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พันตำรวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นายโกมล พรมเพ็ง รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ภายในงานมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงยุติธรรม โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีผู้ที่เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ได้แก่ จ่าตรีหญิง จิตตานันท์ สิมะสุนทร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการและนางสาวบุญเตือน กองธานี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ ถ่ายทอดนโยบายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติ และจากผู้ปฏิบัติสู่ผู้ปฏิบัติ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรกับผู้บริหาร และบุคลากรกับบุคลากรอันจะเกิดความรัก ความสามัคคี ภายในองค์กรและสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการที่ทำประโยชน์ให้แก่กระทรวงยุติธรรมอีกด้วย

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด