สยจ.ตาก จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

9 ก.ย. 2562 16:24 น. 190 ครั้ง

      เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก นายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร ยุติธรรมจังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตาก ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมฯ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดตาก (กพยจ.) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมสายประทีป ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น ๔ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด