สยจ.พิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน และให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ รวม ๔ ราย

9 ก.ย. 2562 19:25 น. 66 ครั้ง

        เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องเรียกร้องค่าเสียหาย ถูกละเมิด เรื่องหย่า เรื่องบุกรุกที่ดิน และให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ในฐานะผู้เสียหาย กรณีชีวิต

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด